Menu

Introductie
Wat zegt de raad?
Idee 1: Fietspad 1
Idee 2: Fietspad 2
Idee 3: Zwevend busstation
Idee 4: Overweg weg

Mail
naar De Batenvariant

  Batenvariant - Overkapping A12 Zoetermeer
Wat zegt de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in 2008 de Stadsvisie 2030 vastgesteld. Hierin wordt omschreven waar Zoetermeer in 2030 wil staan en wat er bereikt moet zijn. Een van de concreet genoemde punten is het overkappen van de A12. Dit heeft meerdere positieve effecten, zoals minder geluidsoverlast, een betere luchtkwaliteit in de stad, en de kans om de stad weer aan elkaar te lijmen. Hieronder het relevante citaat uit de Stadsvisie 2030.

 

Opgave 8 Ontwikkelen A12-zone van verkeersbarrière naar verbindend element

In het Ruimtelijk Structuurplan Haaglanden wordt de A12 genoemd als onderzoeksgebied en terecht. Het verkeer op de A12 staat regelmatig vast en zorgt daardoor voor onvoldoende doorstroming op het hoofdwegennet van Zoetermeer.
In Zoetermeer zijn er geen formele knelpunten wat betreft de luchtkwaliteit, maar er treden wel degelijk (gezondheids-)effecten op, onder andere langs de A12. Ook is er sprake van geluidsproblematiek; met name de noordzijde van A12 ondervindt veel geluidshinder.
De A12 legt ook beperkingen op voor het programma langs de A12 waardoor er naast sec de fysieke verkeersruimte met verkeersstromen het moeilijk is een bouwprogramma te realiseren. Deze verkeersstromen zorgen voor een brede en lange barrière in en buiten de stad.
De ecologische hoofdstructuur (Balijbos en Westerpark) aan de westkant van de stad is daardoor nog niet met elkaar verbonden, hetzelfde geldt voor de verbinding tussen de Rotte en het toekomstige Rottezoomgebied.
Tegelijkertijd hebben plekken langs de A12 een enorme potentie door de aanwezige infrastructuur en mogelijkheid om hier overstappunten te maken tussen de verschillende vervoerswijzen gekoppeld aan een hoogwaardig woon- maar voornamelijk werkgebied. Station Zoetermeer en Station Bleizo zijn deze overstappunten. Door het gebied in samenhang te bezien, ook in combinatie met de Boerhaavelaan, kunnen de potenties worden benut en de knelpunten worden opgelost. Op deze manier is het ook mogelijk het programma zo af te stemmen dat het de meeste potentie oplevert voor de stad en de omgeving. Station Zoetermeer zou kunnen uitgroeien tot het Centraal Station.
Zo’n ontwikkeling heeft tevens een grote positieve invloed op de kwaliteit van de leefomgeving in de stadswijken.


 Overkapping A12 is een idee van De Batenvariant. Copyright 2004-2021.